Voor spoedgevallen buiten de openingstijden van uw apotheek

Over dienstapotheek

Als u ’s avonds, ’s nachts, in het weekend of tijdens de feestdagen met spoed medicijnen en/of verbandmiddelen nodig heeft, kunt u terecht bij Dienstapotheek Breda. Dienstapotheek Breda is waarnemer voor de apotheken in Breda en omstreken. Als u van verder weg komt kunt u uiteraard ook met uw zorgvraag bij ons terecht.

Er wordt gewerkt met een vast team van ervaren apothekersassistenten. De meeste deelnemende apotheken leveren per week een waarnemend apotheker volgens een rooster. Deze apotheker is verantwoordelijk voor de farmaceutische zorg en kan door de apothekersassistenten te allen tijde worden geraadpleegd voor vragen.

Waar zijn we gevestigd

De dienstapotheek is gevestigd bij de Spoedeisende Hulp van het Amphia Ziekenhuis. De Spoedeisende Hulp en de Dienstapotheek bevinden zich aan de ACHTERZIJDE van het Amphia ziekenhuis Molengracht (navigatie: Verlengde Poolseweg. Volg de borden “Huisartsenpost”). De Dienstapotheek zit bij de ingang van de Spoedeisende Hulp, bij binnenkomst direct links.

Bekijk onze diensten

Geef uw toestemming

De dienstapotheek neemt waar voor uw eigen apotheek als deze gesloten is. De Dienstapotheek werkt net zoals uw eigen apotheek met een automatiseringssysteem. Dit systeem kan gegevens uitwisselen met andere apotheken en met uw huisarts, mits u hiervoor toestemming geeft. Hiervoor is Dienstapotheek Breda aangesloten op een speciaal en sterk beveiligd netwerk: de zorginfrastructuur (het Landelijk Schakelpunt, LSP). Meer informatie hierover leest u op www.vzvz.nl.

Wilt u veilig en betrouwbaar medische gegevens laten delen door uw zorgverleners via deze zorginfrastructuur?

Ga naar http://www.volgjezorg.nl en meld u aan. Of maak het snel bekend bij uw eigen apotheek en bij iedere apotheek die u bezoekt.

Waarom moet ik toestemming geven?

Als u geen toestemming aan uw eigen apotheek heeft gegeven voor gegevensuitwisseling, raden wij u aan altijd een actueel medicatie-overzicht op zak te hebben. Wanneer u een dienstapotheek bezoekt en geen toestemming voor gegevensuitwisseling heeft gegeven aan uw eigen apotheek, kan het zijn dat de wachttijden toenemen. De medewerkers van de dienstapotheek zullen voor uw eigen veiligheid uw medicijngebruik bij u navragen. Daarna moeten ze handmatig de verkregen informatie aan het systeem van de dienstapotheek toevoegen zodat accuraat gecontroleerd kan worden of u nieuw voorgeschreven geneesmiddelen veilig kunt gebruiken.

Dit kost meer tijd dan automatische gegevensuitwisseling. Bovendien weten veel mensen niet precies welke geneesmiddelen ze gebruiken. Of iemand anders gaat de geneesmiddelen ophalen bij de dienstapotheek. Daarom is het belangrijk dat u zo snel mogelijk toestemming geeft aan uw eigen apotheek om informatie te mogen uitwisselen als u dit nog niet gedaan heeft.

Omgekeerd zullen wij u toestemming vragen om de gegevens die wij invoeren te mogen delen met andere zorgverleners als die daar om vragen, dus ook uw eigen apotheek.

Onze diensten

Dienstapotheek Breda heeft een beperkt zelfzorgassortiment. Zo kunt u zonder recept verschillende geneesmiddelen kopen. Het is verstandig om thuis over een goede huisapotheek te beschikken. Uw eigen apotheek adviseert u hier graag over.

Het assortiment recept-geneesmiddelen is afgestemd met de huisartsenpost. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat u uw ‘gewone’ (herhalings) recepten in Dienstapotheek Breda komt ophalen.

U kunt een herhaalrecept aanbieden in de dienstapotheek. Uitgangspunt is dat er sprake is van een spoedeisend karakter (u heeft bijvoorbeeld niets meer in huis).

Aangezien ons tarief aanmerkelijk hoger is dan in de apotheek waar u in de regel uw geneesmiddelen haalt, kunt u beter vooruit plannen en daar uw recept aanbieden als u nog een kleine restvoorraad heeft. Bovendien kan het voorkomen dat u niet de hele recepthoeveelheid mee krijgt in de dienstapotheek omdat onze voorraden beperkt zijn en wij ook andere patiënten willen kunnen helpen.

In bijzondere gevallen is bezorging aan huis mogelijk. De dienstdoende huisarts neemt contact op met de Dienstapotheek, waarna middels een taxi de geneesmiddelen worden bezorgd. De kosten hiervan worden bij de verzekeraar gedeclareerd.

Het is niet mogelijk om u in te schrijven in de dienstapotheek en hier altijd uw geneesmiddelen op te halen. De dienstapotheek is alleen geopend voor spoedeisende zorg op de uren dat reguliere apotheken gesloten zijn.

Tarieven en betaling

De betaling bij Dienstapotheek Breda is net zo geregeld als de betaling bij uw eigen apotheek. Dienstapotheek Breda dient uw nota rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar.

Het apotheektarief bestaat uit twee delen:
 1. een vergoeding voor de materiaalkosten van het geneesmiddel – meer informatie hierover vindt u op www.medicijnkosten.nl. U betaalt in Dienstapotheek Breda de apotheekinkoopprijs zoals geldt in de maand van verstrekking.
 2. een vergoeding voor de dienstverlening van de apotheek. Het huidige tarief voor onze dienstverlening bedraagt € 29,45 incl. 9% BTW.

Meer informatie vindt u op www.apotheek.nl in de rubriek ‘over de apotheek’ naar ‘de prijzen van uw medicijnen’.

Zorg dat u altijd uw geldige polisgegevens of verzekeringspasje bij u heeft. In dat geval kunnen de geneesmiddelen, die voor vergoeding in aanmerking komen, rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Wij controleren online uw verzekeringsgegevens. Als daaruit blijkt dat u niet verzekerd bent, kunnen wij u vragen contant af te rekenen.

Let op: niet alle geneesmiddelen worden vergoed!

Verreweg de meeste geneesmiddelen vallen onder de zogenaamde ‘verzekerde zorg’. Maar een aantal middelen wordt niet vergoed. In dat geval dient u zelf af te rekenen. Onze voorkeur gaat hierbij uit naar pinbetalingen.

Contacteer ons

Persoonsgegevens, uw privacy, behandelovereenkomst en medicijnen

Vragen en klachten

Vragen
Laat ons uw vraag of opmerking weten. Vul hiervoor het contactformulier in. Stel uw administratieve vragen per mail via [email protected] . Heeft u een vraag over een factuur of aanmaning? Vermeld dan in uw vraag in ieder geval het factuurnummer. U vindt dit op uw factuur of aanmaning.

Klachten
Een eventuele klacht kunt u altijd melden. In de dienstapotheek zijn daarvoor klachtenformulieren aanwezig. Uw klacht wordt geregistreerd. Er wordt alles aan gedaan om uw probleem op te lossen en eventueel in de toekomst te voorkomen. Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie Openbare Apotheken. Een folder hierover vindt u in het folderrek van de dienstapotheek.

Suggesties
Heeft u nog tips ter verbetering? Wij horen ze graag.

Algemene verkoop & leveringsvoorwaarden

Om duidelijkheid te geven over de rechten en plichten heeft de beroepsorganisatie van apothekers in Nederland, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden opgesteld.

Deze algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene regels van het Burgerlijk Wetboek. Tenzij er andere afspraken zijn gemaakt tussen de apotheker en u, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en bent u als cliënt eraan gebonden.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing als u bij de apotheek een genees- of hulpmiddel koopt. Als uw verzekeraar niet betaalt, mag de apotheker van u alsnog betaling vragen.

De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn opgehangen in de publieksruimte van de apotheek.

Belangrijkste regel is dat rekeningen uiterlijk 14 dagen na de datum van de rekening betaald moeten zijn. Betaalt u niet op tijd dan moet u rekening houden met extra kosten. Ook als u iets besteld hebt bij de apotheker dat niet in voorraad is, bent u verplicht tot aanschaf en betaling van de zaak, tenzij het bestelde niet overeenkomt met wat u besteld had. De volledige tekst vindt u hier.

Aansprakelijkheid

De apotheker is aansprakelijk voor zijn eigen fouten en voor fouten van zijn personeel.

Met schade die optreedt als gevolg van een gebrek in een product dat de apotheker levert, ligt dat iets anders. Als de apotheker op de hoogte is van een fout in een product, moet hij /zij u daarvan direct op de hoogte brengen. Doet de apotheker dat niet, dan is hij/zij ook verantwoordelijk voor schade die veroorzaakt wordt door dit product. Als er problemen optreden met een product waarvan de apotheker vooraf niet kon weten dat het product niet goed is, dan zal de apotheker actie ondernemen om de gevolgen voor de patiënt zoveel mogelijk te beperken. De apotheker is echter niet verantwoordelijk voor de schade die dit product veroorzaakt.

Behandelovereenkomst

De apotheek van uw keuze
U kunt als patiënt zelf een apotheek kiezen. Het is niet verplicht om bij één bepaalde apotheek ingeschreven te staan. Iedere apotheek zal u farmaceutische zorg verlenen.

De behandelingsovereenkomst in de apotheek
De behandelingsovereenkomst in de apotheek houdt in dat u met de apotheker overeenkomt dat de apotheek u farmaceutische zorg biedt. Dit betekent dat de apotheker u in principe het medicijn af zal leveren dat uw arts u heeft voorgeschreven. De apotheker geeft u daarbij advies over het gebruik van het medicijn en zal u zonodig verder begeleiden.

Informatie en Voorlichting
Een belangrijke taak van de apotheker is het geven van duidelijke informatie over het gebruik van medicijnen. Als het medicijn voor de eerste keer wordt voorgeschreven kan de apotheker eventuele bijzonderheden over dit middel met u bespreken. De apotheker zal ingaan op de volgende zaken:

 • De werking en het doel van het medicijn;
 • De termijn waarop u verbetering van uw gezondheidsklacht kunt verwachten;
 • Bijwerkingen die in het begin op kunnen treden;
 • Het gebruik van het medicijn.
 • Mocht er een probleem zijn met de combinatie met een ander medicijn dat u al gebruikt dan zal de apotheker de risico’s hiervan en de eventuele alternatieven met u bespreken. U kunt alsnog besluiten dat u liever een ander middel wilt gebruiken. Dit zal de apotheker met uw arts bespreken.
 • Bij het afleveren van het medicijn geeft de apotheker u mondelinge informatie over het medicijn en zal u een bijsluiter meegeven.
 • Gebruikt u een medicijn al langere tijd dan kan de apotheker naar uw ervaringen vragen. U kunt zelf te allen tijde met vragen over uw medicijnen bij de apotheker terecht.

Verstrekking van medicijnen
Voordat er iets wordt afgeleverd controleert de apotheker de volgende zaken:

 • Gebruikt de patiënt medicijnen die elkaars werking ongunstig beïnvloeden?
 • Gebruikt de patiënt tegelijkertijd medicijnen die hetzelfde effect hebben?
 • Heeft de patiënt een ziekte of een allergie waardoor een bepaald medicijn beter niet kan gebruikt kan worden?
 • De apotheker controleert hierbij of het voorgeschreven middel aan u afgeleverd kan worden. Is de apotheker van mening dat het voorgeschreven middel beter niet aan u afgeleverd kan worden dan zal hij/zij dit met u en uw arts bespreken om zodoende een voor u een passend middel af te kunnen leveren.

Privacy

Bekijk de tekst van de KNMP-folder over privacy hier.

Het burgerService-nummer in de zorg

Welke verplichtingen hebben patiënten?
Een patiënt moet zich kunnen legitimeren bij iedere behandeling door een zorgverlener of een zorginstelling. Daarvoor neemt hij een geldig identiteitsdocument mee naar zijn huisarts, tandarts, apotheek, het ziekenhuis, enzovoorts.

Waarmee kan ik me als patiënt legitimeren?
U kunt zich legitimeren met een geldig paspoort, een Nederlands rijbewijs, een Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands vreemdelingendocument, zoals bedoeld in de Vreemdelingenwet 2000.

Meer informatie?
Kijk op www.infoBSNzorg.nl

Contact

Laat ons uw vraag of opmerking weten.
Wij proberen zo spoedig mogelijk te antwoorden.
Adres
Molengracht 21, 4818 CK Breda

Dienstapotheek Breda is gevestigd naast de Huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp in het Amphia Ziekenhuis, locatie Molengracht.

Telefoonnummer
+31 76 595 3099
E-mailadres
[email protected]
Openingstijden
weekdag: ma t/m do 17.30u - 08.00u
weekend: 24u geopend*
*ook geldig tijdens feestdagen
alle openingstijden
Andere informatie
KvK nummer 20108663
Beherend apotheker: dhr. drs. E.A.C. van Aalten